Medlemskap

Villkor

Som medlem på KRAFT Gym & Fitness har du tillgång till gymmet 24 timmar om dygnet årets alla dagar (Gäller ej dagkort, där träningstiderna är mellan 06:00 - 14:00).
Vid nytecknande av medlemskap tillkommer en inskrivningsavgift på 300 SEK, vilken betalas vid tecknandet av medlemskapet.

Medlemskapet är personligt. Personlig tagg får således ej lånas ut till annan person och det är inte tillåtet att vid ej bemannade tider, och utan medgivande från personal på KRAFT Gym&Fitness, ta med en annan person som ej är medlem in på gymmet.
Alla medlemmar skall styrka sitt medlemskap genom att använda sin personliga tagg och kod vid inpassering.
Slumpmässiga kontroller av giltigt medlemskap kommer att utföras, vilket innebär att om obehöriga påträffas i lokalen förbehåller sig KRAFT Gym&Fitness att debitera en straffavgift á 1000 kr (erlagd avgift ger inte den debiterade rätten att nyttja anläggningen).
Missbruk av gymutrustning, skadegörelse, störande uppträdande e.t.c. samt upprepade brott mot avtalsvillkoren leder till omedelbar avstängning med krav på betalning av resterande medlemskapsperiod.

All träning och aktivitet i lokalen sker på egen risk, där medlemmen själv ansvarar för sin hälsa.
KRAFT Gym&Fitness friskriver sig från ansvar för förluster och skador på personer eller egendom som kan uppstå till följd av vistelse på anläggningen.

För att träna själv på KRAFT Gym & Fitness måste man ha fyllt 16 år.
Vid tecknande av ett ungdomskort får barn träna från 12 års ålder, men ALLTID i en vuxens sällskap. Vid ungdomskort tecknar målsman ett avtal med gymmet om att barnet aldrig tränar ensamt. Från den dagen ungdomen fyller 16 år övergår ungdomsavtalet automatiskt till ett ordinarie avtal. 

Vid graviditet, skada eller praktik/studier på annan ort finns möjlighet att frysa medlemskapet. Frysningen måste göras skriftligen inne på gymmet före den 20:e varje månad för att börja gälla nästkommande månad. Det går att frysa sitt medlemskap minst en (1) månad och maximalt tolv (12) månader per frysningsperiod. Giltigt intyg måste visas upp för att frysningen skall genomföras (gäller ej graviditet). Frysningstiden räknas INTE in i avtalets bindningstid.

När bindningstiden löpt ut förnyas medlemskapet automatiskt med en (1) månad i taget och fortlöper så tillsvidare.
Hel/halvårs betalade medlemskap förnyas inte automatiskt, utan måste förnyas aktivt under våra bemannade tider.

Om medlemskapet skall upphöra efter bindningstidens slut, meddelas detta i receptionen under våra bemannade tider. Alternativt maila jamtstark@gmail.com och uppge namn, personnummer och det datum du önskar säga upp ditt medlemskap.
Finns bindningstid kvar på medlemskapet avslutas detta när bindningstiden löpt ut.
Uppsägningstiden för alla avtal är 30 dagar.

Betalning genom autogiro är fortlöpande och kommer att dras kontinuerligt tills medlemskapet är uppsagt. Saknas täckning vid dragningstillfället skickas en påminnelsefaktura med en lagstadgad påminnelseavgift om 50 SEK utöver det ursprungliga beloppet. Faktureringsavgift om 35 SEK tillkommer på varje faktura. Om betalning ej är erlagd innan nästkommande debiteringsmånad går ärendet vidare till Preventia Finans Inkasso.
Vid tre (3) på varandra följande obetalda autogirodragningar spärras medlemskapet tills det att hela beloppet är betalat.

Studentpris berättigas endast till dom som kan visa upp giltigt studieintyg.
Studentpriset gäller därefter i 12 månader och övergår sedan automatiskt till ordinarie priser, tills det att ett nytt studieintyg visas upp för oss.